Privacitat

A través del present avís, “Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.” (d’ara endavant “Canal Blau”), informa els usuaris de la web www.canalblau.cat, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “Canal Blau” les dades personals per sol·licitar informació sobre els diversos continguts o programació que s’ofereixen en format televisiu i d’emissora de ràdio, entre altres serveis relacionats dins del sector de les comunicacions.
De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix en l’elenc normatiu de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.”, Rambla de l’Exposició, n. 59-69, Edifici Neàpolis, 08800 – Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podrà atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “Canal Blau”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària relacionada amb l’objecte social de la mercantil.

“Canal Blau” ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. S’han adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat; i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

La web de “Canal Blau” conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Canal Blau” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, fet pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir un correu electrònic a la següent adreça: lopd@canalblau.cat.

© 2013 – “Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.”
Tots els drets reservats